regulamin świadczenia usług

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do usług świadczonych przez POLBRAND, z zastrzeżeniem wyłączenia, jeżeli POLBRAND wraz z Klientem postanowią inaczej przez zawarcie pisemnej umowy.
 2. Świadczeniodawcą na podstawie niniejszych warunków jest POLBRAND MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 087) przy ul. Pałuckiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII KRS pod numerem: 0000677829, posługującą się numerem NIP: 9671391908, numerem REGON: 367272145, dysponującą kapitałem zakładowym w wysokości: 5.000,00zł (dalej: POLBRAND).
 3. POLBRAND świadczy usługi z najwyższą starannością przyjętą w działalności projektowo – marketingowej, rzetelnie i terminowo.
 4. POLBRAND świadczy usługi o charakterze promocyjnym, projektowym, graficznym, reklamowym itp.
 5. Każdorazowo szczegółowy zakres prac i usług oraz harmonogram prac Polbrand będzie określany w odrębnym dokumencie pn. „Zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia” czy poprzez ustalenie w innej formie.
 6. Realizacja całości Usług POLBRAND na rzecz Klienta nastąpi najpóźniej w terminie wskazanym przez POLBRAND, chyba że opóźnienie będzie wynikać z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z innych przyczyn nie dotyczących POLBRAND.
 7. Polbrand odpowiada za legalność oraz bezpieczeństwo użytkowania wszystkich dostarczonych i wykorzystywanych elementów stanowiących przedmiot zamówienia, z wyłączeniem elementów, które będą dostarczane przez Zamawiającego.
 8. Warunkiem realizacji przedmiotu zamówienia przez POLBRAND jest zapewnienie przez Klienta należytej współpracy z POLBRAND w wykonywaniu przyjętych przez niego obowiązków, w szczególności poprzez udostępnianie POLBRAND niezbędnych danych, informacji, materiałów koniecznych do wywiązania się przez POLBRAND z jego zobowiązań.
 9. POLBRAND świadczy usługi na rzecz Klientów samodzielnie lub za pośrednictwem podwykonawców.
 10. Warunkiem przystąpienia do realizacji i wdrażania projektów i materiałów reklamowych jest uprzednie pisemne (w tym w formie e-mail) zaakceptowanie przez Klienta formy, treści jak i harmonogramu wykonania.
 11. Klient uprawniony jest do wskazywania zmian i poprawek w zatwierdzonych projektach reklamowych, w tym projektach graficznych i stron internetowych, w trakcie ich realizacji pod warunkiem pokrycia wszelkich wynikłych z tego tytułu kosztów i wyrażenia zgody na zmianę harmonogramu, o ile taka zmiana będzie konieczna.
 12. W przypadku zlecenia przez Klienta prac obejmujących etapy projektowe oraz realizacyjne, w tym stron internetowych, POLBRAND przedstawi zgodnie z harmonogramem projekt graficzny, pod warunkiem uprzedniego udostępnienia przez Klienta wszelkich materiałów istotnych dla rozpoczęcia prac nad przedmiotem zamówienia. Materiały te zostaną przekazane w formie elektronicznej, lub innej uzgodnionej przez Strony, na adres: hello@polbrandmedia.eu. W tej samej formie Klienta przedstawi swoje uwagi oraz wskaże elementy, które w jego ocenie wymagają zmiany lub zaakceptuje przedstawiony projekt. Konsekwencją braku reakcji w terminie 3 dni roboczych będzie uznanie przez POLBRAND, iż Klient nie wnosi zastrzeżeń i akceptuje przedstawiony projekt graficzny.
 13. POLBRAND zastrzega prawo do jednostronnego modyfikowania zakresu, specyfikacji, wizualizacji świadczonych Usług, w tym również zaakceptowanych uprzednio przez Klienta, w celu ich optymalizacji, w każdym czasie, co nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
 14. Wszelkie czynności POLBRAND realizuje w dni powszednie w godzinach 9:00 – 17:00, zaś ewentualne prace wykonywane na wyraźne życzenie Klienta mogą odbywać się poza wskazanym czasem, z zastrzeżeniem konieczności uprzedniego ustalenia zasad wynagradzania.
 15. POLBRAND świadczy usługi odpłatnie. Kwota należna za ich realizację jest ustalana każdorazowo na etapie uzgadniania zlecenia i będzie powiększana o należny podatek od towarów i usług.
 16. POLBRAND nie ingeruje w treści umieszczone na witrynie internetowej, chyba że ingerencja jest przedmiotem zamówienia
 17. Wszelkie prace, które będą realizowane poza zleceniami będą rozliczane według rzeczywistego czasu pracy POLBRAND nad daną czynnością. Jedna godzina pracy to kwota 180 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt złotych), do której należy dodać podatek od towarów i usług w przewidzianej wysokości. Faktura VAT wystawiona z tego tytułu będzie płatna w terminie 7 dni. Strony mogą indywidualnie ustalić, przed realizacją danej czynności inną stawkę oraz sposób i termin płatności.
 18. Kwoty za realizację usług realizowanych w ramach zlecenia będą dzielone zgodnie z harmonogramem płatności ustalonym każdorazowo w danym Zleceniu.
 19. Poszczególne kwoty będą płatne z góry w terminie 7 dni od daty wystawienia przez POLBRAND faktury VAT, z zastrzeżeniem, iż zapłata jest warunkiem przystąpienia do danego etapu pracy. W zleceniu Strony mogą przyjąć odmienną zasadę realizacji płatności
 20. Zaakceptowany przez Klienta kosztorys upoważnia POLBRAND do rozpoczęcia prac, zakupu materiałów, a także w przypadku wystąpienia zaangażowania aktorów, lektorów oraz innych osób, jak również do zawarcia z nimi stosownych umów w celu wykonania zaakceptowanego zakresu prac.
 21. Transakcje realizowane między Stronami mogą być ubezpieczone lub będą podlegały factoringowi – do odwołania, na co Klient wyraża zgodę.
 22. W przypadku uchybienia przez Klienta terminowi płatności wynikającemu z faktury VAT, POLBRAND jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia w podwójnej wysokości za czas od dnia wymagalności danej faktury VAT do dnia zapłaty.
 23. Wynagrodzenie należne POLBRAND zostanie powiększone o koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli dla jego wykonania konieczne będzie nabycie elementów od Podmiotów trzecich, to POLBRAND uprawniony jest do takiego zakupu, z zastrzeżeniem późniejszego obciążenia takim kosztem Zamawiającego.
 24. POLBRAND zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług w przypadku nieopłacenia usług w terminie określonym na fakturze.
 25. Przeniesienie praw autorskich wymaga odrębnych ustaleń między POLBRAND a Klientem.
 26. POLBRAND zobowiązuje się do zachowania poufności co do wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 27. POLBRAND i Klient zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, np. umowy cywilnoprawne), których dane osobowe będą ujawniane drugiej stronie jako administratorowi danych osobowych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia znanych Stronie przekazującej informacji wskazanych w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 28. Klient udostępnia POLBRAND dane osobowe w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.
 29. POLBRAND zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszymi Warunkami, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego z zakresu ochrony danych osobowych.
 30. POLBRAND oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa oraz procedury spełniające wymogi RODO.
 31. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie oraz celach innych niż wyraźnie wskazane powyższymi postanowieniami oraz objęte upoważnieniem udzielanym w treści niniejszych Warunków jest niedopuszczalne.
 32. Strony mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, informacji i materiałów przekazanych lub udostępnionych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 33. Strony zobowiązują się przestrzegać zasad poufności, integralności i rozliczalności danych osobowych.
 34. Strony nie mają prawa do wykorzystania zgromadzonych danych osobowych w jakimkolwiek celu po zakończeniu współpracy.
 35. Klient niniejszym upoważnia POLBRAND do wykorzystania przekazanych materiałów oraz praw na dobrach niematerialnych przysługujących Klientowi, na cele stworzenia przez POLBRAND materiałów reklamowych i promocyjnych, objętych zamówieniem.
 36. Klient udziela POLBRAND na okres współpracy, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonych lub udostępnionych POLBRAND materiałów, znaków towarowych lub graficznych, sloganów, zapewnień lub oświadczeń w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
 37. Klient udostępni POLBRAND informacje techniczne dotyczące jego witryny internetowej oraz do niej dostęp.
 38. Klient nie jest upoważniony do udostępniania osobom trzecim loginów i/lub haseł, adresów dostępowych do CMS udostępnionych przez POLBRAND.
 39. W przypadku, gdy Klient zleci działanie, co do którego POLBRAND ma zastrzeżenia w zakresie dopuszczalności działania oraz możliwości naruszenia praw osób trzecich, POLBRAND powiadomi o tym fakcie Klienta, zaś warunkiem dalszej realizacji zamówienia jest potwierdzenie przez Klienta uprzednio wydanego zlecenia.
 40. POLBRAND może zawiesić realizację przedmiotu zamówienia lub w ogóle zaprzestać w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Warunków.
 41. POLBRAND może w każdym czasie i bez podania powodu zakończyć współpracę z Klientem, w takim przypadku POLBRAND rozliczy się z Klientem, zwracając niewykorzystaną część Wynagrodzenia.
 42. POLBRAND w celu autopromocji ma prawo do powoływania się na projekty stworzone dla Klienta, w tym w szczególności do powoływania się na te projekty we własnych materiałach reklamowych.
 43. Klient pokryje wszelkie wydatki i naprawi szkody poniesione przez POLBRAND w związku z roszczeniami osób trzecich, a dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie, w jakim szkoda POLBRAND dotyczy bezpośrednio lub pośrednio działania lub zaniechania Klienta oraz osób działających w jego imieniu. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji naruszenia przez Klienta prawa do znaku towarowego, firmy, logotypów, praw autorskich, dóbr osobistych lub innych.
 44. POLBRAND nie ponosi odpowiedzialności za stan przedsiębiorstwa Klienta.
 45. POLBRAND zastrzega prawo do obciążenia Klienta kosztami dochodzenia należności, w tym kosztami działań windykacyjnych..
 46. POLBRAND może dokonać przelewu wierzytelności wynikających realizacji przedmiotu zamówienia na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Klienta.
 47. Klient wskaże przedstawiciela upoważnionego do jego reprezentowania w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, dokonywania wszelkich uzgodnień, jakie okażą się niezbędne przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Zmiana przedstawiciela wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.
 48. W kwestiach nie uregulowanych Warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 49. Wszelkie spory powstałe w wyniku wykonywania bądź interpretowania Warunków będą rozwiązywane w drodze negocjacji, a w razie nie osiągnięcia porozumienia, przez Sąd właściwy ustalony na zasadach ogólnych Kodeksu postępowania cywilnego.