klauzula informacyjna

Administratorem danych jest Polbrand Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Dworcowej 100/11, 85-010, odpowiadająca za zapewnienie funkcjonowania strony internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.polbrandmedia.eu.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się:

  • pocztą elektroniczną pod adresem hello@polbrandmedia.eu,
  • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

  • realizacji wybranych usług dostępnych w serwisie www.polbrandmedia.eu
  • prowadzenia z Państwem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem serwisu www.polbrandmedia.eu, jeśli Państwo zainicjują taką komunikację,

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym, realizującym na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju serwisu www.polbrandmedia.eu. W przypadku chęci skontaktowania się z podmiotami przetwarzającymi Państwa dane osobowe prosimy o zgłoszenie za pośrednictwem adresu e-mail hello@polbrandmedia.eu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z usługą z której Państwo korzystają. Państwa dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, a w ramach komunikacji email prowadzonej z Państwem także prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Państwa dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę udostępnioną w serwisie www.polbrandmedia.eu lub umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Państwem. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.